Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Nina Burton närmar sig i essäistiska och kunskapsfyllda berättelser biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald. I sommarstugan och i den omgärdande naturen bekantar hon sig med arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Nina Burton samtalar med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Albert Bonniers förlag